Nasi koledzy w Okręgowych Władzach Łowieckich
Pisaliśmy już wcześniej że, kolega Andrzej Czapliński, podczas IV Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ, został wybrany do Elbląskiej Okręgowej Rady Łowieckiej. Dzisiaj możemy już podać następne nominacje.

Koło Łowieckie Knieja

w Starym Dzierzgoniu

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Kamienie Wilhelma
Internetowa wersja książki "Kamienie Wilhelma" Andrzeja Czaplińskiego.

Kraina Wiecznych Łowów

Odeszli do Krainy ...
Księżyc i Słońce
Czasy wschodu i zachodu Słońca oraz wschodu, zachodu i górowania Księżyca w centrum Polski.
Kalendarz myśliwski
Polski Związek Łowiecki - kalendarz polowań. Stan prawny na 16.03.2005
Statut PZŁ
Uchwała XXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ z dnia 2 lipca 2005 w sprawie uchwalenia Statutu Polskiego Związku Łowieckiego
Zostaję myśliwym. Krok po kroku. Drukuj
Sobota, 30 Styczeń 2010 18:47

Są dwie drogi, które rozpoczynają starania o to by zostać myśliwym. Jeżeli mamy znajomego w kole łowieckim to możemy go poprosić o skontaktowanie nas z Zarządem tego koła. Jeżeli nie mamy nikogo kto mógłby zaprotegować nas do koła łowieckiego i nie wiemy jakie koła istnieje na danym terenie możemy udać się do Zarządu Okręgowego PZŁ właściwego do miejsca naszego zamieszkania, zostawiamy sobie na razie przynależność do koła, i prosimy Zarząd Okręgowy by nas przyjął na staż kandydacki i wpisał do rejestru stażystów. Zarządy Okręgowe PZŁ mają siedziby w dawnych i obecnych miastach wojewódzkich, a ich granice działania pokrywają się z grubsza z granicami dawnych województw. Adresy i telefony Zarządów Okręgowych PZŁ znajdują się na stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego www.polzlow.org.pl .

Krok 1. Składamy więc podanie do Zarządu koła lub Zarządu Okręgowego PZŁ z prośbą o przyjęcie na staż kandydacki. W podaniu do koła łowieckiego dobrze jest zaznaczyć czy po zdaniu egzaminu łowieckiego pragniemy pozostać w tym kole jako jego członek macierzysty. W podaniu uzasadniamy dlaczego chcemy zostać myśliwym. Na podaniu musi widnieć podpis tzw. wprowadzającego, czyli myśliwego z danego koła, który nas proteguje i popiera. Trzeba takiego myśliwego znaleźć i poprosić o podpis.

Krok 2. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania przez Zarząd koła (w przypadku negatywnej decyzji Zarządu koła przysługuje nam odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, które odbywa się raz w roku), odbywamy roczny staż kandydacki. Staż rozpoczyna się z chwilą zgłoszenia faktu przyjęcia nas przez Zarząd koła  do Zarządu Okręgowego i rejestracji stażysty. Po rejestracji należy też pobrać w Zarządzie Okręgowym PZŁ dzienniczek stażysty, w którym dokumentujemy przebieg stażu. W czasie przebiegu stażu Zarząd koła wyznacza nam opiekuna stażysty wybranego wśród doświadczonych myśliwych z danego koła łowieckiego (opiekun stażysty ma m.in. pomóc kandydatowi w dostępie do literatury łowieckiej, udostępnić własnej broni palnej podczas egzaminu strzeleckiego, świadczyć pomoc kandydatowi podczas stażu). Staż kandydacki może być przedłużany jeżeli Zarząd koła uzna to za zasadne. W czasie jego trwania musimy uczestniczyć w codziennym życiu koła tzn. w pracach gospodarczych, nagankach, strzelaniach, szkoleniach, dokarmieniach zwierzyny itp.  Zwolnieni od odbywania stażu kandydackiego są ci, którzy posiadają wykształcenie leśne,  wyższe bądź średnie, wyższe wykształcenie o specjalności łowieckiej, strażnicy łowieccy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę nie krócej niż dwa lata, cudzoziemcy posiadający prawo pobytu lub kartę stałego pobytu w Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają aktualne uprawnienia do wykonywania polowania w innym państwie oraz ci, którzy uprzednio utracili Członkostwo w PZŁ.

Krok 3. Po zaliczeniu stażu trzeba odbyć szkolenie zorganizowane przez Zarząd Okręgowy PZŁ tzw. kurs dla nowowstępujących. Trwa on zwykle ok. 2 miesięcy, w każdy weekend. Niektóre Zarządy przyjmują na takie szkolenie w czasie trwania stażu. Zawsze jednak do egzaminu można przystąpić dopiero po zaliczeniu stażu przez Zarząd koła i ukończeniu kursów.

Krok 4. Egzamin składa się z trzech części: testu, egzaminu ustnego i egzaminu strzeleckiego. Osoba, która zaliczyła test dopuszczona jest do części ustnej. W przypadku negatywnego wyniku jakiejkolwiek części egzaminu można zdawać jedną poprawkę z każdej z tych części. Aby zdać egzamin trzeba zaliczyć wszystkie jego części.

Krok 5. Po zdaniu egzaminu powinniśmy złożyć deklarację i zapłacić wpisowe do PZŁ (obecnie - 741,0 zł), a Zarząd Okręgowy jest zobowiązany wystawić nam zaświadczenie o zdanym egzaminie oraz legitymację członka PZŁ. Zaświadczenie to stanowi podstawę do ubiegania się o pozwolenie na posiadanie broni do celów łowieckich. Można też po otrzymaniu zaświadczenia złożyć deklarację na członka koła łowieckiego w Zarządzie koła oraz należy zapłacić wpisowe do koła (obecnie K. Ł. „Knieja” - 500,0 zł).

Krok 6.  Ponieważ w trakcie szkolenia poznajemy zarówno broń śrutową jak i kulową oraz nabywamy umiejętności posługiwania się nimi, co potwierdzamy zdanym egzaminem, możemy występować o posiadanie każdej broni służącej celom łowieckim. Pozwolenie na broń jest przyznawane w formie decyzji administracyjnej, w której podaje się między innymi ilość egzemplarzy broni, którą zamierzamy się posługiwać unikniemy w przyszłości powtarzania procedury podejmowania decyzji administracyjnej, gdybyśmy chcieli dokupić następną jednostkę.

Sprawy te reguluje ustawa Prawo Łowieckie w artykułach 32, 32a, 33, 34, 42 i 43, rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie uprawnień do wykonywania polowania, statut Polskiego związku Łowieckiego oraz ustawa o broni i amunicji, a w szczególności jej artykuły 9, 10, 12, 13, 15 i 16 traktujące o uzyskaniu pozwolenia na posiadanie broni - Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. (Dz.U. nr 53 poz. 548 z późn. zmianami).

Pozwolenie na broń wydawane jest na wniosek osoby zainteresowanej. Decyzję taką wydaje właściwy organ policji (komendant wojewódzki lub komendant stołeczny). Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy składać we właściwych, z uwagi na miejsce zamieszkania, wydziałach postępowań administracyjnych wojewódzkich komend policji. Tam też można uzyskać informacje dotyczące wysokości opłat uiszczanych przy składaniu dokumentów, numerze konta, a także wykaz i adresy upoważnionych do przeprowadzenia badań lekarzy i psychologów.

Ustawa przewiduje ograniczenia w uzyskaniu pozwolenia na broń. W myśl art. 15 nie wydaje się pozwolenia na broń osobom:

  • z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. nr 111 poz. 535) lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;
  • wskazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;
  • uzależnionym od alkoholu lub substancji psychoaktywnych;
  • nie posiadającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • co do których istnieje obawa, że mogą użyć broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu albo wobec których toczy się postępowanie karne o popełnienie tych przestępstw;
  • nie mającym ukończonych 21 lat, przy czym na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego pozwolenie na broń do celów łowieckich może być wydane osobie, która ukończyła lat 18.

 

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć zaświadczenie wydawane przez Polski Związek Łowiecki o zdanym egzaminie łowieckim i uzyskaniu uprawnień do wykonywania polowania, o których mowa w art. 42 ust. 2 i 3 Ustawy prawo łowieckie z tym, że osoba, która ukończyła 18 lat, a nie ukończyła jeszcze 21 lat, powinna załączyć także wniosek PZŁ o którym mowa w art. 15 ust. 2 Ustawy o broni i amunicji, o wydanie jej pozwolenia na broń do celów łowieckich. Oprócz tego trzeba przedstawić orzeczenie lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionych lekarzy i psychologów, stwierdzające, że nie zachodzą przeciwwskazania wymienione w art. 15 ust. 1 pkt. 2 do 4 Ustawy o broni i amunicji.

W pozwoleniu na broń określa się:

  • cel w jakim zostało wydane,
  • rodzaj broni,
  • liczbę egzemplarzy broni.

 

Wraz z pozwoleniem na broń (wydawanym na czas nieokreślony) otrzymujemy zaświadczenie (ważne na okres 3 miesięcy od daty wydania) uprawniające do nabycia określonego w pozwoleniu rodzaju i liczby broni. Amunicję do tej broni można nabywać przy zakupie broni jak i później po okazaniu pozwolenia na broń. Nie wykupienie broni w określonym terminie powoduje, że musimy wystąpić o wydanie kolejnego zaświadczenia, gdy będziemy już zdecydowani na zakup. Policja jest zobowiązana aby nam je wydać.

Podczas ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń najlepiej od razu określić ilość jednostek i rodzaj broni jaka ma być wpisana do pozwolenia na broń ponieważ w toku dalszego uprawiania łowiectwa możemy chcieć dokupić więcej jednostek broni. Spowoduje to, że będziemy musieli wystąpić z podaniem do właściwego organu Policji o zmianę decyzji administracyjnej. Wydłuży to i zwiększy koszty oraz będzie wymagało dodatkowego uzasadnienia potrzeby zakupu następnych jednostek broni myśliwskiej.

Rejestrację broni do celów łowieckich potwierdza organ Policji w legitymacji posiadacza broni na podstawie dowodu jej nabycia. Broń należy zarejestrować w ciągu 5 dni od jej zakupu we właściwym organie Policji.

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej można wystąpić do właściwego organu Policji o wydanie Europejskiej Karty Broni Palnej, która umożliwia poruszanie się z bronią w krajach Unii.

Zmieniony ( Poniedziałek, 01 Luty 2010 06:48 )
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack

Stworzone dzięki Joomla! Valid CSS