Bal Myśliwski 2015 r.

Jesteśmy już po dorocznym Balu Myśliwskim. W sobotę, 31 stycznia 2015 r., spotkaliśmy się w lokalu "Finezja" w Dzierzgoniu. Do tańca przygrywał nam zespół "Takt Band" z Susza, pod kierownictwem Jana Kawickiego i była to jedna z lepszych kapel, która u nas ostatnio na balu grała. Dobre jedzenie, świetna kapela i fajny nastrój sprawiły, że Bal Myśliwski był bardzo udany.

Koło Łowieckie Knieja

w Starym Dzierzgoniu

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Kamienie Wilhelma
Internetowa wersja książki "Kamienie Wilhelma" Andrzeja Czaplińskiego.

Kraina Wiecznych Łowów

Odeszli do Krainy ...
Księżyc i Słońce
Czasy wschodu i zachodu Słońca oraz wschodu, zachodu i górowania Księżyca w centrum Polski.
Kalendarz myśliwski
Polski Związek Łowiecki - kalendarz polowań. Stan prawny na 16.03.2005
Statut PZŁ
Uchwała XXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ z dnia 2 lipca 2005 w sprawie uchwalenia Statutu Polskiego Związku Łowieckiego
Zostaję myśliwym. Krok po kroku. Drukuj
Sobota, 30 Styczeń 2010 18:47

Są dwie drogi, które rozpoczynają starania o to by zostać myśliwym. Jeżeli mamy znajomego w kole łowieckim to możemy go poprosić o skontaktowanie nas z Zarządem tego koła. Jeżeli nie mamy nikogo kto mógłby zaprotegować nas do koła łowieckiego i nie wiemy jakie koła istnieje na danym terenie możemy udać się do Zarządu Okręgowego PZŁ właściwego do miejsca naszego zamieszkania, zostawiamy sobie na razie przynależność do koła, i prosimy Zarząd Okręgowy by nas przyjął na staż kandydacki i wpisał do rejestru stażystów. Zarządy Okręgowe PZŁ mają siedziby w dawnych i obecnych miastach wojewódzkich, a ich granice działania pokrywają się z grubsza z granicami dawnych województw. Adresy i telefony Zarządów Okręgowych PZŁ znajdują się na stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego www.polzlow.org.pl .

Krok 1. Składamy więc podanie do Zarządu koła lub Zarządu Okręgowego PZŁ z prośbą o przyjęcie na staż kandydacki. W podaniu do koła łowieckiego dobrze jest zaznaczyć czy po zdaniu egzaminu łowieckiego pragniemy pozostać w tym kole jako jego członek macierzysty. W podaniu uzasadniamy dlaczego chcemy zostać myśliwym. Na podaniu musi widnieć podpis tzw. wprowadzającego, czyli myśliwego z danego koła, który nas proteguje i popiera. Trzeba takiego myśliwego znaleźć i poprosić o podpis.

Krok 2. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania przez Zarząd koła (w przypadku negatywnej decyzji Zarządu koła przysługuje nam odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, które odbywa się raz w roku), odbywamy roczny staż kandydacki. Staż rozpoczyna się z chwilą zgłoszenia faktu przyjęcia nas przez Zarząd koła  do Zarządu Okręgowego i rejestracji stażysty. Po rejestracji należy też pobrać w Zarządzie Okręgowym PZŁ dzienniczek stażysty, w którym dokumentujemy przebieg stażu. W czasie przebiegu stażu Zarząd koła wyznacza nam opiekuna stażysty wybranego wśród doświadczonych myśliwych z danego koła łowieckiego (opiekun stażysty ma m.in. pomóc kandydatowi w dostępie do literatury łowieckiej, udostępnić własnej broni palnej podczas egzaminu strzeleckiego, świadczyć pomoc kandydatowi podczas stażu). Staż kandydacki może być przedłużany jeżeli Zarząd koła uzna to za zasadne. W czasie jego trwania musimy uczestniczyć w codziennym życiu koła tzn. w pracach gospodarczych, nagankach, strzelaniach, szkoleniach, dokarmieniach zwierzyny itp.  Zwolnieni od odbywania stażu kandydackiego są ci, którzy posiadają wykształcenie leśne,  wyższe bądź średnie, wyższe wykształcenie o specjalności łowieckiej, strażnicy łowieccy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę nie krócej niż dwa lata, cudzoziemcy posiadający prawo pobytu lub kartę stałego pobytu w Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają aktualne uprawnienia do wykonywania polowania w innym państwie oraz ci, którzy uprzednio utracili Członkostwo w PZŁ.

Krok 3. Po zaliczeniu stażu trzeba odbyć szkolenie zorganizowane przez Zarząd Okręgowy PZŁ tzw. kurs dla nowowstępujących. Trwa on zwykle ok. 2 miesięcy, w każdy weekend. Niektóre Zarządy przyjmują na takie szkolenie w czasie trwania stażu. Zawsze jednak do egzaminu można przystąpić dopiero po zaliczeniu stażu przez Zarząd koła i ukończeniu kursów.

Krok 4. Egzamin składa się z trzech części: testu, egzaminu ustnego i egzaminu strzeleckiego. Osoba, która zaliczyła test dopuszczona jest do części ustnej. W przypadku negatywnego wyniku jakiejkolwiek części egzaminu można zdawać jedną poprawkę z każdej z tych części. Aby zdać egzamin trzeba zaliczyć wszystkie jego części.

Krok 5. Po zdaniu egzaminu powinniśmy złożyć deklarację i zapłacić wpisowe do PZŁ (obecnie - 741,0 zł), a Zarząd Okręgowy jest zobowiązany wystawić nam zaświadczenie o zdanym egzaminie oraz legitymację członka PZŁ. Zaświadczenie to stanowi podstawę do ubiegania się o pozwolenie na posiadanie broni do celów łowieckich. Można też po otrzymaniu zaświadczenia złożyć deklarację na członka koła łowieckiego w Zarządzie koła oraz należy zapłacić wpisowe do koła (obecnie K. Ł. „Knieja” - 500,0 zł).

Krok 6.  Ponieważ w trakcie szkolenia poznajemy zarówno broń śrutową jak i kulową oraz nabywamy umiejętności posługiwania się nimi, co potwierdzamy zdanym egzaminem, możemy występować o posiadanie każdej broni służącej celom łowieckim. Pozwolenie na broń jest przyznawane w formie decyzji administracyjnej, w której podaje się między innymi ilość egzemplarzy broni, którą zamierzamy się posługiwać unikniemy w przyszłości powtarzania procedury podejmowania decyzji administracyjnej, gdybyśmy chcieli dokupić następną jednostkę.

Sprawy te reguluje ustawa Prawo Łowieckie w artykułach 32, 32a, 33, 34, 42 i 43, rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie uprawnień do wykonywania polowania, statut Polskiego związku Łowieckiego oraz ustawa o broni i amunicji, a w szczególności jej artykuły 9, 10, 12, 13, 15 i 16 traktujące o uzyskaniu pozwolenia na posiadanie broni - Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. (Dz.U. nr 53 poz. 548 z późn. zmianami).

Pozwolenie na broń wydawane jest na wniosek osoby zainteresowanej. Decyzję taką wydaje właściwy organ policji (komendant wojewódzki lub komendant stołeczny). Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy składać we właściwych, z uwagi na miejsce zamieszkania, wydziałach postępowań administracyjnych wojewódzkich komend policji. Tam też można uzyskać informacje dotyczące wysokości opłat uiszczanych przy składaniu dokumentów, numerze konta, a także wykaz i adresy upoważnionych do przeprowadzenia badań lekarzy i psychologów.

Ustawa przewiduje ograniczenia w uzyskaniu pozwolenia na broń. W myśl art. 15 nie wydaje się pozwolenia na broń osobom:

  • z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. nr 111 poz. 535) lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;
  • wskazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;
  • uzależnionym od alkoholu lub substancji psychoaktywnych;
  • nie posiadającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • co do których istnieje obawa, że mogą użyć broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu albo wobec których toczy się postępowanie karne o popełnienie tych przestępstw;
  • nie mającym ukończonych 21 lat, przy czym na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego pozwolenie na broń do celów łowieckich może być wydane osobie, która ukończyła lat 18.

 

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć zaświadczenie wydawane przez Polski Związek Łowiecki o zdanym egzaminie łowieckim i uzyskaniu uprawnień do wykonywania polowania, o których mowa w art. 42 ust. 2 i 3 Ustawy prawo łowieckie z tym, że osoba, która ukończyła 18 lat, a nie ukończyła jeszcze 21 lat, powinna załączyć także wniosek PZŁ o którym mowa w art. 15 ust. 2 Ustawy o broni i amunicji, o wydanie jej pozwolenia na broń do celów łowieckich. Oprócz tego trzeba przedstawić orzeczenie lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionych lekarzy i psychologów, stwierdzające, że nie zachodzą przeciwwskazania wymienione w art. 15 ust. 1 pkt. 2 do 4 Ustawy o broni i amunicji.

W pozwoleniu na broń określa się:

  • cel w jakim zostało wydane,
  • rodzaj broni,
  • liczbę egzemplarzy broni.

 

Wraz z pozwoleniem na broń (wydawanym na czas nieokreślony) otrzymujemy zaświadczenie (ważne na okres 3 miesięcy od daty wydania) uprawniające do nabycia określonego w pozwoleniu rodzaju i liczby broni. Amunicję do tej broni można nabywać przy zakupie broni jak i później po okazaniu pozwolenia na broń. Nie wykupienie broni w określonym terminie powoduje, że musimy wystąpić o wydanie kolejnego zaświadczenia, gdy będziemy już zdecydowani na zakup. Policja jest zobowiązana aby nam je wydać.

Podczas ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń najlepiej od razu określić ilość jednostek i rodzaj broni jaka ma być wpisana do pozwolenia na broń ponieważ w toku dalszego uprawiania łowiectwa możemy chcieć dokupić więcej jednostek broni. Spowoduje to, że będziemy musieli wystąpić z podaniem do właściwego organu Policji o zmianę decyzji administracyjnej. Wydłuży to i zwiększy koszty oraz będzie wymagało dodatkowego uzasadnienia potrzeby zakupu następnych jednostek broni myśliwskiej.

Rejestrację broni do celów łowieckich potwierdza organ Policji w legitymacji posiadacza broni na podstawie dowodu jej nabycia. Broń należy zarejestrować w ciągu 5 dni od jej zakupu we właściwym organie Policji.

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej można wystąpić do właściwego organu Policji o wydanie Europejskiej Karty Broni Palnej, która umożliwia poruszanie się z bronią w krajach Unii.

Zmieniony ( Poniedziałek, 01 Luty 2010 06:48 )
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack

Stworzone dzięki Joomla! Valid CSS