Polowanie zbiorowe 21.11.2015 r.
W sobotę, 21 listopada br., na kolejne polowanie zbiorowe stawiło się 25 myśliwych, 6 naganiaczy, wśród których było czterech kandydatów łowieckich i dwa psy: gończy polski i posokowiec bawarski. Gościem był kapelan elbląskich myśliwych ks. Mirosław Masztalerek a polowanie prowadził podłowczy kol. Marian Piecek.

Koło Łowieckie Knieja

w Starym Dzierzgoniu

Reklama
Reklama
Reklama
Kamienie Wilhelma
Internetowa wersja książki "Kamienie Wilhelma" Andrzeja Czaplińskiego.

Kraina Wiecznych Łowów

Odeszli do Krainy ...
Księżyc i Słońce
Czasy wschodu i zachodu Słońca oraz wschodu, zachodu i górowania Księżyca w centrum Polski.
Statut PZŁ
Uchwała XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 roku
Zasady nadawania okręgowego medalu Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 15 Luty 2021 12:18
Zał.  nr 1 z dnia  22.01.2020 r.  do
Regulaminu Okręgowej Kapituły
Odznaczeń Łowieckich
 w Elblągu
                                              
    Zasady nadawania  medalu
„ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA  ELBLĄSKIEGO OKRĘGU PZŁ"
    

Opis medalu

1. Medal  „Za Zasługi dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ” – zwany dalej „Medalem” jest regionalnym odznaczeniem łowieckim Elbląskiego Okręgu PZŁ.
 
2. Medal jest okrągły, ma wymiary: średnica – 34,5 mm, grubość 2,2 mm, bity w metalu - brąz patynowany. Na awersie:  centralnie widnieje  wieniec jelenia (wypukły), w polu środkowym, między tykami wieńca - uwypuklony rysunek granic elbląskiego okręgu PZŁ; w otoku wypukły napis - "ZA ZASŁUGI  DLA ŁOWIECTWA ELBLĄSKIEGO OKRĘGU PZŁ”. Na rewersie: w polu środkowym widnieje (wypukły) wizerunek „złomu” , niżej wypukły napis wielkimi literami „DARZ BÓR”; w otoku wieniec z liści dębowych. Na szczycie medalu – uszko dla pierścienia łączącego medal ze wstążką.

3.  Medal zwieszany jest na ciemnozielonej wstążce o szerokości 35 mm, z czerwonymi paskami o szerokości 5 mm na jej brzegach oraz trzecim paskiem czerwonym  o szerokości 5 mm w środku wstążki - równoległy do pasków bocznych.

4.  Medal nosi się po lewej stronie marynarki munduru, według zasad ogólnie przyjętych i zawieszany jest po innych odznaczeniach łowieckich.
 
 
Zasady nadawania medalu

1. Medal przyznawany jest przez Okręgową Kapitułę Odznaczeń Łowieckich w Elblągu  raz w roku, przed  dniem św. Huberta,  na wniosek stron uprawionych; przedstawiany Kapitule przez Sekretarza Kapituły.

1. Prawo zgłaszania wniosków do Kapituły o nadanie Medalu na podstawie swoich uchwał mają:
            - Zarządy Kół Łowieckich,
- Zarząd Okręgowy PZŁ,
            - Komisje Problemowe Zarządu Okręgowego,
            - Kapituła Medalu.
 
2. Zarządy Kół Łowieckich  składają wnioski za pośrednictwem Zarządu Okręgowego PZŁ.
3. Komisje Problemowe Zarządu Okręgowego składają wnioski dla myśliwych  za pośrednictwem Zarządu Okręgowego z dołączoną opinią Zarządu Koła zainteresowanego.
W przypadku członkostwa zainteresowanego w wielu kołach łowieckich potrzebne są opinie ze wszystkich Zarządów Kół Łowieckich. Opinii Zarządu Kół zainteresowanego wymagają także wnioski składane na myśliwych przez Zarząd Okręgowy i Kapitułę Medalu.
4. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 2  i  3   mogą być składane do 30 września każdego roku. Wzór wniosku stanowią załącznik nr 2, 3, 4  do Regulaminu.
5. Medal może być przyznany myśliwym, kołom łowieckim, jednostkom organizacyjnym PZŁ, urzędom, instytucjom, lub organizacjom społecznym, innym osobom fizycznym lub prawnym.
6.  Medal jest bezstopniowy i nadaje się go określonemu podmiotowi jednokrotnie.
7.  Osobom fizycznym medal może być przyznany pośmiertnie.
8. Jako zasługi kwalifikujące do przyznania medalu preferowane będą dokonania:
         - ponadprzeciętne efekty pracy nad zagospodarowaniem łowisk,
         - inicjowanie i realizacja obiektów służących edukacji proekologicznej (np. ścieżki  ekologiczne)  lub ochrona pomników przyrody oraz miejsc historycznych,
         - znaczący wkład organizacyjny w imprezy organizowane przez PZŁ. takie jak: jak zawody strzeleckie, próby i pokazy psów, okręgowe i powiatowe wystawy łowieckie, organizowanie konkursów oraz różnych form współpracy ze szkołami,
        -  organizowanie współpracy z innymi instytucjami jak np. muzea, ośrodki kultury itp.,
        - użyczanie posiadanych zbiorów lub eksponatów do celów wystawienniczych,
        -  działalność naukowa, publicystyczna, popularyzatorska, dydaktyczna i  propagandowa w  dziedzinie łowiectwa  i  ochrony środowiska naturalnego,  
        -  działalność społeczna we władzach i organach wykonawczych   Kół  Łowieckich  oraz  we władzach i organach wykonawczych   Zrzeszenia,   
        -   inna działalność wpływająca na rozwój łowiectwa w elbląskim okręgu PZŁ.
9. Medal nadaje się osobom fizycznym oraz podmiotom  prawnym nie będącymi członkami PZŁ za : popularyzację i promocję łowiectwa, wspomaganie hodowli i ochrony zwierzyny, współpracę w upowszechnianiu idei racjonalnego łowiectwa i ochrony przyrody w środowisku uczącej się młodzieży itp. służących edukacji ekologicznej lub ochronę pomników przyrody; wzorową postawę etyczną, koleżeńskość, kształtowanie i utrwalanie pozytywnych opinii o łowiectwie, utrwalanie dobrego imienia Polskiego Związku Łowieckiego.

Zasady pracy Kapituły

1. Posiedzenia zwyczajne Kapituły odbywają się nie rzadziej niż raz w roku, w terminie po 30 września, a posiedzenia nadzwyczajne zwoływane są w miarę potrzeby.
2. Nadzwyczajne posiedzenie Kapituły zwołuje się na wniosek Łowczego Okręgowego lub Przewodniczącego Kapituły. Zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Kapituły powinno być wyznaczone na termin nie późniejszy niż dwa tygodnie, liczony od daty wpłynięcia wniosku
o zwołanie posiedzenia.
3.  Posiedzenie Kapituły i jej prezydium zwołuje i prowadzi Przewodniczący Kapituły, a w razie uzasadnionej konieczności, determinowanej np. długą chorobą Przewodniczącego, jego pobytem za granicą, koniecznością uczestniczenia w szczególnie ważnych uroczystościach przypadających w terminie, na który zwołano posiedzenie Kapituły - jej posiedzenie prowadzi Zastępca Przewodniczącego Kapituły.
4.  Posiedzenie Kapituły jest prawomocne, gdy uczestniczą w nim co najmniej dwaj członkowie jej prezydium i dwaj członkowie zwyczajni.  
5.  Głosowanie w sprawie przyznania medalu jest jawne. Procedurę techniczną głosowania prowadzi Sekretarz Kapituły, który rejestruje  wyniki głosowań i umieszcza je w protokole
i uchwale Kapituły.
6. W sprawach wydawania decyzji o nadaniu Medalu, członkowie Kapituły są niezawiśli.
7. Decyzja Kapituły w sprawie nadania Medalu jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.
8. Decyzja o nadaniu Medalu jest pozytywna, gdy za jego przyznaniem głosowało nie mniej niż czterech członków Kapituły.
9. Głosowanie w sprawie wniosku o nadanie Medalu określonemu podmiotowi może być na określonym posiedzeniu Kapituły prowadzone tylko jeden raz.
10.  Decyzję o przyznaniu Medalu Kapituła wyraża w formie uchwały podpisywanej przez Przewodniczącego i Sekretarza Kapituły. Uchwała pieczętowana jest okrągłą pieczęcią Kapituły.                                                                     
11. Osobie fizycznej, którą odznaczono Medalem, Kapituła wydaje wraz z nim zaświadczenie – legitymację o przyznaniu Medalu.
12. Odznaczonemu podmiotowi, który nie jest osobą fizyczną, Kapituła wraz z Medalem wydaje akt nadania Medalu - zaświadczający o jego nadaniu.
13. W przypadku odmowy nadania Medalu określonemu podmiotowi, ponowny wniosek o nadanie Medalu temu samemu podmiotowi można kierować do Kapituły po upływie roku od daty złożenia poprzedniego wniosku.
14. Wzory opracowanych przez Kapitułę aktów nadania Medalu, legitymacji i wniosków o jego nadanie są załącznikami do niniejszego REGULAMINU i przechowywane są w aktach Kapituły Medalu.
15. Wzory innych niż  dokumentów Kapituły opracowuje Sekretarz Kapituły i jeżeli istnieje taka potrzeba uzgadnia je z członkami prezydium Kapituły.
16. Wszystkie skierowane do Kapituły wnioski o nadanie Medalu, decyzje Kapituły w sprawie wniosków, protokoły posiedzeń Kapituły i rejestry osób odznaczonych są archiwizowane w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu.

Obowiązki członków Kapituły

1. Przewodniczący Kapituły: kieruje jej pracami, zwołuje posiedzenia i im przewodniczy; pod¬pisuje protokoły posiedzeń Kapituły i jej prezydium, uchwały Kapituły, akty nada¬nia Medalu i legitymacje zaświadczające o jego nadaniu oraz inne dokumenty wy¬dawane na podstawie uchwał Kapituły.
2. Zastępca Przewodniczącego Kapituły: zastępuje Przewodniczącego w przypadku jego nieobecności;
3. Sekretarz Kapituły: jest szafarzem okrągłej pieczęci Kapituły, przygotowuje pod względem formalnym wnioski, które mają być przez Kapitułę rozpatrywane, sporządza i podpisuje protokoły posiedzeń Kapituły i jej prezydium, przygotowuje dokumenty przez nią wydawane oraz prowadzi bieżącą korespondencję i archiwalia Kapituły , prowadzi rejestr wydanych Medali, referuje skierowane do Kapituły wnioski o nadanie Medalu. Nadaje, w imieniu Kapituły numery przyznawanym medalom, pieczętuje okrągłą pieczęcią akty nadania Medalu, legitymacje i inne dokumenty Kapituły, w tym uchwały.
5. Członkowie Kapituły: uczestniczą w pracach Kapituły na zasadach ogólnie przyjętych,  wszyscy członkowie Kapituły pełnią swoje obowiązki społecznie i nie mogą być z tego tytułu wynagradzani.
 
Ceremoniał dekoracji medalem

1.   Dekoracji Medalem „Za Zasługi dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ" dokonywać mogą:
Łowczy Okręgowy - Przewodniczący Zarządu Okręgowego w Elblągu, Przewodniczący Kapituły,  Zastępca Przewodniczącego Kapituły,  Sekretarz Kapituły, a w szczególnych przypadkach – inne osoby, z upoważnienia Przewodniczącego  Kapituły.
2.   Dekoracji Medalem „Za zasługi dla łowiectwa elbląskiego okręgu PZŁ" dokonuje się podczas okręgowych uroczystości łowieckich, na Walnych Zgromadzeniach Kół, jubileuszowych uroczystościach w kołach, na uroczystych polowaniach hubertowskich lub podczas posiedzeń Kapituły oraz w innych szczególnych okolicznościach.
3.   Przy dekoracji Medalem, osobom fizycznym wręcza się zaświadczenia – legitymacje o jego nadaniu a innym odznaczanym podmiotom akt nadania medalu.

Pozbawienie medalu

1. Na pisemny wniosek Zarządu Okręgowego PZŁ w Elblągu - Kapituła Medalu może pozbawić odznaczony podmiot przyznanego mu uprzednio Medalu. Decyzję taką Ka¬pituła podejmuje w głosowaniu tajnym większością głosów co najmniej 2/3 ogółu jej członków.
2. Pozbawienie medalu może być orzeczone w stosunku do osób, które:
-    naruszyły prawo RP i prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego zostały pozbawione praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 1at lub dłużej;
-    skazano prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w  usta¬wie Prawo Łowieckie, a także w stosunku do których orzeczono przez sądy łowiec¬kie kary dodatkowe przewidziane w  Statucie PZŁ.
-    działały lub działają, po otrzymaniu Medalu, na szkodę polskiego łowiectwa lub szkodę Polskiego Związku Łowieckiego.
-    naruszyły lub naruszają, po otrzymaniu Medalu, w sposób rażący zasady prawa i etyki łowieckiej.
3. O pozbawieniu Medalu Kapituła zawiadamia pisemnie podmiot, którego decyzja Kapituły dotyczy i równocześnie żąda zwrotu Medalu i legitymacji lub aktu nadania Medalu.


Powyższe Zasady Nadawania Medalu „ Za Zasługi dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ” przyjęto do stosowania  Uchwałą nr  1/2020 Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich.


     Sekretarz Kapituły                                                                      Przewodniczący Kapituły
  /-/  Andrzej Czapliński                                                                    /-/ Zdzisław  RutkowskiZmieniony ( Poniedziałek, 15 Luty 2021 15:00 )
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack

Stworzone dzięki Joomla! Valid CSS