Spotkanie myśliwych z młodzieżą szkolną
Nasi koledzy: Mariusz Makowski i Marian Piecek zorganizowali ognisko dla młodzieży z V klasy Szkoły Podstawowej w Starym Dzierzgoniu. Było to ognisko w podziękowaniu za ubiegłoroczną akcję "Ożywić pola - rok trznadla", którą szkoła realizowała a koordynatorem z ramienia koła był kol. Mariusz Makowski.

Koło Łowieckie Knieja

w Starym Dzierzgoniu

Reklama
Reklama
Reklama
Kamienie Wilhelma
Internetowa wersja książki "Kamienie Wilhelma" Andrzeja Czaplińskiego.

Kraina Wiecznych Łowów

Odeszli do Krainy ...
Księżyc i Słońce
Czasy wschodu i zachodu Słońca oraz wschodu, zachodu i górowania Księżyca w centrum Polski.
Statut PZŁ
Uchwała XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 roku
Komunikat Zarządu Okręgowego nr 4/2021 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 15 Luty 2021 10:05
Elbląg 08 lutego 2021 r.
 
K o m u n i k a t   Nr 4 / 2021

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Zarząd Okręgowy PZŁ Elbląg podaje do wiadomości:
Zarząd Okręgowy PZŁ Elbląg podaje do wiadomości:
 
I.
 
ASF
 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie z dnia 27.01.2021 ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 04.02.2021 roku pozycja 236 w sprawie wprowadzenia w 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby. (Treść rozporządzenia załączono do komunikatu.) Jest to kontynuacja programu realizowanego w naszym kraju w 2020 roku. Program tegoroczny obowiązujący od 01.01.2021 roku ma pewne różnice. Poniżej wypunktowano najistotniejsze elementy programu dotyczące zadań spoczywających na myśliwych. Należą do nich m.in.:
•  W ustępie 3.1 programu wskazano, że ma on na celu m.in.
o zwrot w postaci ryczałtu kosztów pozyskiwania dzików w ramach odstrzału sanitarnego na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
o zwrot w postaci ryczałtu kosztów pozyskiwania dzików odstrzelonych na obszarze wolnym od zagrożeń i nie objętym ograniczeniami, z wyjątkiem dorosłych samic dzików (powyżej 24. miesiąca życia).
o zwrot kosztów transportu i unieszkodliwienia padłych dzików pozyskanych w ramach zorganizowanych przeszukiwań terenów znajdujących się w obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia, a także znalezionych na gruntach należących do osób fizycznych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
o finansowanie unieszkodliwiania pozyskanych na terytorium Rzeczypospolitej w ramach polowań tusz dzików, które nie mogą zostać zagospodarowane przez myśliwych.
o finansowanie unieszkodliwiania wszystkich tusz dzików pozyskanych w ramach odstrzału sanitarnego na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia.
o wypłatę środków uprawnionym osobom za zgłoszenie znalezienia zwłok dzików padłych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
o dofinansowanie odłowu dzików zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 8g albo art. 46 ust. 3 pkt 8h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, a także uśmiercenia oraz transportu, unieszkodliwiania zwłok odłowionych i uśmierconych dzików oraz obsługę i utrzymanie w dobrym stanie technicznym odłowni żywołownych na obszarach: ochronnych, objętych ograniczeniami oraz zagrożenia.
o finansowanie zbudowania i umieszczenia w terenie odłowni żywołownych do odłowu dzików.
o finansowanie usług pomocnych przy zwalczaniu ASF u dzików oraz świń, w tym wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych lub fotopułapek służących do ustalania miejsc bytowania dzików.
o dofinansowanie organizowanych w ramach nakazów powiatowych lekarzy weterynarii oraz wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego akcji poszukiwania padłych dzików.
o  wprowadzenie zakazu dokarmiania dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskie.,
•    W jednym z ustępów programu wskazano szczegółowo obowiązki wszystkich podmiotów opisanych w programie w tym również myśliwych podkreślając, że mamy obowiązek ścisłego przestrzegania zasad bioasekuracji. Zapis brzmi:
o myśliwi i pracownicy parków narodowych, służb leśnych i członkowie doraźnych zgrupowań zadaniowych - przestrzeganie zasad bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. (Dziennik Ustaw - 10 - Poz. 236) w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik (Dz. U. poz. 160), zgłaszanie powiatowym lekarzom weterynarii padłych dzików, wykonywanie odstrzałów sanitarnych dzików zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 45 lub art. 46 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
•    Program utrzymuje podział terenu Rzeczypospolitej Polskiej na obszar zagrożenia lub objęty ograniczeniami i obszar wolny od zagrożeń.
•    Program wprowadza bardzo istotne zapisy w ustępie 3.2.5.10. Warto zwrócić uwagę na poniższe punkty:
1.    Każdy odstrzelony dzik na obszarze objętym ograniczeniami oraz na obszarze zagrożenia jest niezwłocznie, w całości, niewypatroszony dostarczany do położonego na tym samym obszarze punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny, lub innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików.
2.    Z wyjątkiem odstrzału sanitarnego, za odstrzelone dziki inne niż dorosłe samice dzika, dostarczone do punktu skupu lub zakładów, o których mowa powyżej, powiatowy lekarz weterynarii wypłaca dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, lub dyrektorowi parku narodowego kwotę 350 zł brutto. (dotyczy to wszystkich stref w tym również strefy wolnej)
3.      Powyższa kwota obejmuje w szczególności zryczałtowane koszty:
1)    polowania i bioasekuracji myśliwego podczas polowania, obejmujące transport tuszy dzika w szczelnym pojemniku, dezynfekcji obuwia, ubioru oraz używanego sprzętu przy opuszczaniu łowiska.
2)    pobrania próbek, transportu upolowanych dzików oraz dojazdu myśliwego - na obszar zagrożenia i obszar objęty ograniczeniami.
3)    zakupu lub skonstruowania kontenerów chłodniczych i przetrzymywania w nich dzików.
4)    unieszkodliwiania patrochów dzików.

•    Podkreślić należy, że zapisy te dotyczą odstrzałów realizowanych w ramach rocznych planów łowieckich. Pozyskanie prowadzone w ramach odstrzałów sanitarnych rekompensowane jest na dotychczasowych zasadach w oparciu o Ustawę z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (z późniejszymi zmianami), a także wydane na jej podstawie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 maja 2015 roku w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. (z późniejszymi zmianami)
•    Ponadto program wyraźnie określa, że rekompensata przysługuje za wszystkie pozyskane dziki oprócz dorosłych osobników płci żeńskiej (loch). Zatem za lochy (samice powyżej 2 roku życia) pozyskane w ramach rocznego planu łowieckiego ryczałt nie przysługuje.
•    Dalej program określa, że:
o Inspekcja Weterynaryjna finansuje w pełnej wysokości poniesione koszty unieszkodliwienia tusz dzików wraz z wszystkimi częściami ciała dzików, które nie zostaną zagospodarowane przez myśliwych, tusz dzików z dodatnim wynikiem badań laboratoryjnych w kierunku ASF oraz tusz przechowywanych z tymi tuszami w kontenerze chłodniczym, w tym transportu do przedsiębiorstwa lub zakładu zatwierdzonego zgodnie z art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r.
o W punktach skupu i zakładach, o których mowa powyżej, tusze, części ciała i skóry dzików przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz, części ciała i skór dzików z surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się wirusa ASF.
•    Program przypomina, że:
o Zgodnie z rozporządzeniem nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego wszystkie znalezione zwłoki dzików, wszystkie tusze wraz z wszystkimi częściami ciała odstrzelonych dzików, w tym sierść i skóra, w odniesieniu do których uzyskano dodatni wynik badania laboratoryjnego w kierunku ASF, narogi i patrochy oraz inne części ciała odstrzelonego chorego dzika lub tusze dzika przed uzyskaniem wyniku badania laboratoryjnego próbki pobranej z tuszy dzika, tusze dzików wraz z wszystkimi częściami ciała odstrzelonych dzików, w tym sierść i skóra przed uzyskaniem wyniku badania laboratoryjnego, które nie zostaną zagospodarowane przez myśliwych - na obszarze zagrożenia oraz na obszarze objętym ograniczeniami są kwalifikowane jako materiał kategorii 1 (z pewnymi odstępstwami wymienionymi w art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 1069/2009).
o Patrochy oraz tusze wraz z wszystkimi częściami ciała odstrzelonych dzików, które nie zostaną zagospodarowane przez myśliwych po uzyskaniu ujemnych wyników badania laboratoryjnego w kierunku ASF, na obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia są kwalifikowane jako materiał kategorii 3 i podlegają usunięciu oraz przetworzeniu zgodnie z art. 14 rozporządzenia nr 1069/2009.
Dla przypomnienia w bardzo dużym skrócie: Kategoria 1 - to w naszym przypadku zwierzęta zakażone lub podejrzane o zakażenie, a kategoria 3- to uboczne produkty pochodzące od zwierząt uznanych za zdatne do spożycia.
Na obszarze ochronnym w przypadku odstrzelonych dzików, niewykazujących żadnych objawów chorobowych, dopuszcza się pobieranie próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF przez myśliwych, którzy zostali przeszkoleni przez powiatowego lekarza weterynarii przy wykorzystaniu wytycznych i ulotek dostarczonych myśliwym oraz kołom łowieckim, w sposób opisany w ust. 3.6.
•    Pamiętać również należy, że:
W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia ASF u dzików powiatowy lekarz weterynarii lub wojewoda może:
o  zarządzić zorganizowane poszukiwanie padłych dzików.
o po wykonaniu analizy ryzyka, zarządzić odstrzał sanitarny dzików.
o nakazać odłów dzików w celu ich uśmiercenia.
•    W ustępie 3.5 Rozporządzenia opisane są zagadnienia dotyczące odstrzału sanitarnego dzików. Czytamy tam, że:
o Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 8 i art. 46 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt powiatowy lekarz weterynarii albo wojewoda może nakazać dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich wykonanie odstrzału sanitarnego dzików.
o Zgodnie z art. 47a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na obszarach objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.), lub otulinach w rozumieniu tej ustawy powiatowy lekarz weterynarii albo wojewoda nakazuje Polskiemu Związkowi Łowieckiemu wykonanie odstrzału sanitarnego dzików.
o Wysokość stawek wypłacanych za dzika odstrzelonego w ramach odstrzału sanitarnego jest określona w przepisach wydanych na podstawie art. 47a ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
o Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego, na wniosek zainteresowanego podmiotu, dopuszcza do wykonania odstrzału sanitarnego dzików każdego myśliwego będącego członkiem koła łowieckiego.
•    Program w ustępach 3.6 i 3.7 opisuje zasady zgłaszania znalezienia zwłok padłych dzików oraz bezpiecznego ich usuwania. Jest tam mowa m.in. o tym, że:
o Na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia powiatowy lekarz weterynarii może finansować bezpieczne usunięcie zwłok padłych dzików, w przypadku zorganizowanych poszukiwań zwłok dzików opisanych w ust. 3.10. Finansowanie obejmuje koszty dojazdu na miejsce znalezienia zwłok dzika, załadunku, transportu do wskazanego miejsca i unieszkodliwienia tych zwłok zarówno w zakładzie zatwierdzonym zgodnie z art. 24 rozporządzenia nr 1069/2009, jak i w miejscu ich znalezienia.
o Powiatowy lekarz weterynarii może finansować bezpieczne usunięcie zwłok padłych dzików na obszarze ochronnym, objętym ograniczeniami, zagrożenia oraz wolnym, jeżeli zwłoki zostały znalezione na gruntach należących do osób fizycznych. Finansowanie obejmuje koszty dojazdu na miejsce znalezienia zwłok dzika, załadunku, transportu do wskazanego miejsca oraz unieszkodliwienie tych zwłok zarówno w zakładzie zatwierdzonym zgodnie z art. 24 rozporządzenia nr 1069/2009, jak i w miejscu ich znalezienia.
o W przypadku nieznalezienia zwłok padłych dzików na miejscu ich aktywnego poszukiwania, podmiotowi świadczącymi usługi w zakresie unieszkodliwiania przysługuje dofinansowanie kosztów dojazdu.
o Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej myśliwi, pracownicy parków narodowych oraz pracownicy Służby Leśnej mogą samodzielnie prowadzić poszukiwanie padłych dzików. W przypadku zgłoszenia organom Inspekcji Weterynaryjnej znalezienia zwłok dzika innych niż dzika zabitego w wypadku komunikacyjnym, od których jest możliwe pobranie próbek do badań laboratoryjnych, powiatowy lekarz weterynarii wypłaca dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, lub dyrektorowi parku narodowego, lub zarządcy lasów miejskich kwotę:
1) 200 zł brutto - za znalezione zwłoki dzika na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia; 100 zł brutto - za znalezione zwłoki dzika na pozostałym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Osoba dokonująca zgłoszenia osobiście wskazuje miejsce, w którym znajdują się zwłoki dzika, lub przekazuje informacje umożliwiające odnalezienie tych zwłok.
o Wypłata środków wskazanych w ust. 1 nie przysługuje w przypadku zgłoszenia organom Inspekcji Weterynaryjnej znalezienia zwłok dzika w ramach poszukiwań dzików zarządzonych zgodnie z ust. 3.10.
•    Ustęp 3.10 mówi o zorganizowanej akcji poszukiwań padłych dzików. W ramach takiej akcji powiatowy lekarz weterynarii, w przypadku prowadzenia takich akcji na jego zarządzenie lub zarządzenie wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego może dofinansować działania w zakresie zapewnienia:
o  sprzętu i materiałów do właściwej bioasekuracji.
o  sprzętu i materiałów do pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF.
o kosztów pracy osób w czasie wykonywania poszukiwania, w tym również pracowników Inspekcji Weterynaryjnej uczestniczących w tych akcjach poza godzinami pracy.
o posiłków i napojów oraz środków ochrony przeciw owadom dla osób uczestniczących w poszukiwaniach.
•    Program wprowadza (utrzymuje) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej całkowity zakaz dokarmiania dzików. (ust.3.8)
    Zgodnie z ustępem 3.11. programu do PIW można się zwracać również m.in. o finansowanie usług w zakresie:
o poszukiwania żywych lub padłych dzików przy pomocy urządzeń lub sprzętu, w tym bezzałogowych statków powietrznych zaopatrzonych w specjalistyczną aparaturę optyczną lub termowizyjną.
o  poszukiwania zwłok dzików przy pomocy specjalnie wyszkolonych zwierząt.
o użycia fotopułapek służących do liczenia i lokalizacji watah dzików na określonym terenie w celu zapobiegania lub zwalczania ASF.

DARZ BÓR!


ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ W Elblągu
 
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack

Stworzone dzięki Joomla! Valid CSS